Lån – Bostadslån och Privatlån

Ofta är det underförstått att ett lån avser penninglån. Med ett lån menas då det avtal som innebär att en part, gäldenären, tar emot en summa pengar från borgenären och förbinder sig att återbetala samma summa. Gäldenären hamnar i skuld till borgenären, som får en fordran. De ingående parterna i låneavtalet kan vara privatpersoner, företag, banker och kreditinstitut, stater, kommuner, föreningar eller andra institutioner. Om ersättning ska betalas för lånet kallas den för ränta. Ibland kan det även förekomma andra ersättningar för lån, till exempel uppläggningsavgift.

Bostadslån

Bostadslån är lån som används för att finansiera köp av bostadsfastighet eller bostadsrättslägenhet. Som säkerhet för lånet lämnas pant i fastigheten eller bostadsrätten. Privatpersoners lån för köp av villa eller lägenhet kallas numera vanligen för bolån.

I Sverige får privatpersoners bostadslån motsvara högst 85 procent av fastighetens värde; resterande del får bostadsköparen finansiera med egen insats. Om låntagaren har god återbetalningsförmåga kan dock blancolån ges för hela eller delar av resterande del av marknadsvärdet. Bestämmelsen om högst 85 % belåning infördes i oktober 2010 av Finansinspektionen i syfte att dämpa prisutvecklingen på bostäder. Tidigare förekom på bostadsmarknaden i vissa fall en total belåning upp till 95–100 procent av marknadsvärdet.

Privatlån

Privatlån är ett lån utan säkerhet som är avsedd för konsumtion. Traditionellt har lån utan säkerhet kallats för blancolån, men idag väljer många banker istället att i marknadsföring till privatpersoner använda termen privatlån, för att understryka att lånet är avsett för konsumtion.

Återbetalning av lånet görs vanligen genom delbetalningar som kallas för amortering. För att få låna pengarna måste man dessutom betala ränta och ofta också olika avgifter t.ex. uppläggningsavgift och aviseringsavgift. Ränta och avgifter är rena kostnader och fungerar inte som någon återbetalning på lånet. De täcker bankens kostnader för upplåning och administration samt bankens vinst.


Free WordPress Themes